Zaproszenie do złożenia ofert

W związku z realizacja projektu p.n. „SZKOŁY z DUCHEM CZASU” – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna  (w tym w szkołach zawodowych) w okresie od 3 VI 2019 r. do 30 VI 2021 Powiat Węgrowski / I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza zachęca do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego.

W załączeniu:

Dodaj komentarz