Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku istnieje od 1 września 2007 r. Przeznaczony jest dla chłopców w wieku 13-18 lat, a w wyjątkowych sytuacjach i starszych. Funkcjonuje cały rok, także w okresie ferii i wakacji, a wychowankowie objęci są całodobową opieką. Początkowo Ośrodek przeznaczony był dla 32 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną. Od września 2011 r. po zmianach w statucie, do Ośrodka zaczęliśmy przyjmować również chłopców z normą intelektualną. Obecnie Ośrodek gotowy jest do przyjęcia 64 wychowanków.
Celem resocjalizacji prowadzonej przez Ośrodek jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanków tak, aby opuszczając Placówkę byli wyposażeni w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Młodzież bierze udział w zajęciach: pozalekcyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, plastycznych, technicznych, kulinarnych, sportowych, terapii pedagogicznej, psychologicznej i EEG Biofeedback. Ponadto wszyscy są objęci opieką medyczną, mają dostęp do specjalistów wspierających i uzupełniających pracę wychowawczą.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy podlega bezpośrednio pod Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Budynek usytuowany jest w miejscowości Jaworek.
W jego skład wchodzi szkoła, sala gimnastyczna, stołówka z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia internatu. W pierwszych latach działalności przeprowadzono termomodernizację oraz odnowienie elewacji całego budynku, wybudowano boisko szkolne z utwardzoną nawierzchnią, przeprowadzono również remont i odnowienie pomieszczeń w całym budynku (malowanie, cyklinowanie podłóg) oraz doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.  Wychowankowie zamieszkują internat znajdujący się na piętrze budynku. W skład którego wchodzą: sypialnie wychowanków, świetlice przeznaczone do spędzania wolnego czasu. Ponadto chłopcy posiadają pracownię gospodarstwa domowego, która służy do zdobywania umiejętności kulinarnych istotnych w dorosłym życiu oraz w tworzeniu klimatu rodzinnego.
Do wspólnych pomieszczeń należy sala komputerowa i siłownia.
W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzi:

– Szkoła Podstawowa Specjalna dla chłopców niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

– Branżowa Szkoła I stopnia w Jaworku dla chłopców niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

– Technikum Specjalne w Jaworku dla chłopców w normie intelektualnej lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowanych społecznie.

Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, a wymagania dostosowane są do jego możliwości i umiejętności zgodnie z podstawą programową oraz zaleceniami PPP.  Każdy z wychowanków ma możliwość ukończenia klasy ( za zgodą sądu) nawet jeśli osiągnie wiek pełnoletniości. Prowadzona jest codziennie nauka własna, na której odrabiają zadania domowe, nadrabiają zaległości szkolne oraz rozwijają swoje zainteresowania, korzystają  też ze zbiorów bibliotecznych. W oddziaływaniach wychowawczych dużą rolę przywiązujemy do spędzania czasu wolnego przez wychowanków.
W tym celu organizujemy dla chłopców zajęcia rozwijające zainteresowania, kompetencje, predyspozycje:

– wycieczki rowerowe,
– wyjazdy na basen,
– wyjazdy do kina,
– wycieczki krajoznawcze,
– zajęcia manualne: plastyczne, techniczne,
– zajęcia kulinarne i  inne.