Muzykoterapia

Muzyka jest jedną z najstarszych form oddziaływania na psychikę człowieka
i wykorzystania jej wpływów do celów terapeutyczno – wychowawczych. Podstawowe działy muzykoterapii to muzykoterapia receptywna i aktywna. W naszej placówce prowadzimy zajęcia muzykoterapii receptywnej, która polega na poddawaniu się wpływom dźwięków bez aktywnego udziału, tj. słuchaniu różnych stylów muzycznych. W zależności od rodzaju muzyki następuje albo obniżenie emocji negatywnych, albo ich modyfikacja i wzrost w kierunku emocji pozytywnych.
Muzykoterapia aktywna przywiązuje wagę do rytmu jako elementu muzycznego mającego uaktywnić ucznia. Wykorzystujemy tu śpiewanie piosenek, grę na instrumentach (pianino, gitara, ukulele), wystukiwanie rytmu i poruszanie się w rytm muzyki (m.in. w czasie tworzenia teledysków). Wychowankowie kształtują umiejętność pracy wokalnej, poznają techniki panowania nad stresem scenicznym. Muzykoterapia aktywna uaktywnia procesy intelektualne ze szczególnym uwzględnieniem myślenia metaforycznego i skojarzeniowego. Ponadto, wpływa na koordynację psycho – somatyczną i ruchową naszych Wychowanków.


Socjoterapia

Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym adresowaną zwykle do dzieci z kłopotliwymi zachowaniami
i przyjmującą postać systematycznych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych. Na zajęciach tych w naszej palcówce uczymy się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi, radzić sobie ze stresem, podejmujemy decyzje, analizujemy konsekwencje, rozwiązujemy problemy, budujemy pozytywna samoocenę, ćwiczymy zachowania asertywne, prawidłową komunikację, itp. Wszystko po to, aby korygować zaburzenia, tj. eliminować negatywne sposoby zachowań w sytuacjach społecznych, zmieniać sądy o rzeczywistości oraz odreagować emocjonalnie.

Trening Zastępowania Agresji (TZA)Jest to skuteczne i obiecujące sukcesy podejściem do profilaktyki agresji. TZA-ART jest adaptacją do polskich warunków programu (ART) Aggression Replacement Training będącego programem interwencji, skierowanej na zmianę zachowań agresywnych.

TZA składa się z trzech modułów:
• Trening Umiejętności Społecznych, obejmującego naukę umiejętności takich jak: reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.
• Trening Kontrolowania Złości (tzw. leczenie agresji i terapia gniewu) – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość. Trening radzenia sobie ze złością pozwala również Uczestnikowi odnaleźć najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjne radzenie sobie z agresją.
• Trening Wnioskowania Moralnego – moduł ten umożliwia pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu w sposób nieadaptacyjny.

Zakładane efekty po realizacji programu Treningu Zastępowania Agresji (TZA):
• zmniejszenie zachowań agresywnych i przemocowych, co pomaga uczestnikom w polepszeniu stosunków z otoczeniem;
• znaczne polepszenie jakości komunikacji interpersonalnej;
• naprawa wzajemnych relacji w rodzinach;
• nabycie skutecznej i właściwej wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze złością i agresją;
• przyrost motywacji do zmiany swojego życia na lepsze;
• wzrost samoświadomości, większa wiara w swoje umiejętności
i możliwości.
Profilaktyka uzależnień z psychoedukacją i elementami terapii z zastosowaniem dialogu motywującegoZajęcia mające na celu:
• eliminowanie lub redukowanie wpływu znaczących czynników ryzyka używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych,
• lub ich osłabianiu/kompensowaniu poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

Profilaktyka prowadzona jest na trzech poziomach:

Profilaktyka uniwersalna – ukierunkowana na całe populacje. Są to działania adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych, nikotynowych, narkotykowych lub problemów związanych z innymi substancjami psychoaktywnymi.


Profilaktyka selektywna – ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. Ten poziom profilaktyki jest adresowany do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów alkoholowych, narkotykowych, papierosowych lub lekowych.


Profilaktyka wskazująca – ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące pierwsze symptomy problemów alkoholowych, narkotykowych, pierwsze objawy zaburzeń psychicznych. Są to działania profilaktyczne adresowane do osób (grup osób), które mają bardzo wysoki indywidualny poziom ryzyka rozwoju problemów i jednocześnie demonstrują wczesne symptomy problemów alkoholowych/narkotykowych lub/i innych problemów psychicznych.


W razie potrzeb na zajęciach prowadzone są również oddziaływania terapeutyczne z zastosowaniem dialogu motywującego, który ma w zamierzeniu umacnianie osobistej motywacji i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu w atmosferze akceptacji i współczucia.


Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywana jest również psychoedukacja jako narzędzie profilaktyczne i terapeutyczne. Opiera się na przekazywaniu informacji, uświadamianiu i udzielaniu wsparcia, czyli wyposaża w wiedzę na tematy dotyczące uzależnień.


Promocja zdrowia psychicznego

Zajęcia mające na celu zapoznanie wychowanków z zasadami dbania
o higienę psychiczną oraz zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi
z nieprzestrzegania tych zasad. Higiena psychiczna, to całokształt zabiegów
i starań zmierzających do utrzymania zdrowia psychicznego. Celem jej jest ochrona i stworzenie warunków korzystnych dla zdrowia psychicznego wychowanków. Ponadto w ramach projektu „MOW Jaworek stawia na wychowanków” w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych odbywają się cyklicznie:
trening komunikacji (czyli prawidłowego i efektywnego porozumiewania się) oraz trening radzenia sobie ze stresem.


Terapia Uzależnień

Anna Wójcik-Pełka
psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.
Coraz większa liczba młodych ludzi sięga po używki, z jakichś powodów otulają się nimi jak ciepłym kocem… .
W Ośrodku MOW w Jaworku odpowiadamy na potrzeby Naszych podopiecznych i regularnie chłopcy uczestniczą w terapii. A naszym zadaniem jest pokazanie im, że mają Oni wybór.
Kiedy przychodzą na terapię do mnie chłopcy nigdy nie mówię: "nie możesz pić/brać", "nie wolno Ci ", "zabronione". Mówię - "daj sobie czas bez używek, a potem dokonaj wyboru". Wybór jest wtedy kiedy mamy pełne dane z przynajmniej dwóch opcji. Dopiero kiedy masz siebie w dwóch wersjach - tej trzeźwej i tej pod wpływem - możesz wybrać jedną z nich ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Mam nadzieję, że zajęcia i pobyt chłopców w MOW będą dobrym początkiem zmian.
Apiterapia

Anna Guzek – pedagog/socjoterapeutka

W naszej placówce oferujemy wychowankom innowacyjną metodę terapii – apiterapię. A cóż to takiego? To miejsce, w którym przebywają chłopcy
w otoczeniu pszczelego środowiska.Ule z rodzinami pszczelimi znajdują się wewnątrz domku a specjalna siatka zapobiega przedostaniu się pszczół do środka. Wnętrze domku wypełnia czyste, nieskazitelne powietrze, pełne leczniczych walorów. Korzystny wpływ na cały organizm mają aromaty miodu, propolisu, pyłku oraz niewyczuwalne wibracje
i szum pszczół. Wychowankowie po sesji w apidomku są wyciszeni, zrelaksowani. Pobyt w pomieszczeniu poprawia również jakość snu oraz łagodzi przewlekłe zmęczenie. Ale to nie wszystko! W sezonie pszczelarskim dbamy o nasze pszczółki. Robimy przeglądy rodzin, dokarmiamy. Jednym słowem obserwujemy życie naszych pszczółek, ich taniec, za pomocą, którego się porozumiewają. To niesamowite!!!
Mindfulness – trening uważności

W naszej Placówce realizowany jest trening uważności (mindfulness).
Jon Kabat-Zinn, profesor medycyny na University of Massachusetts Medical School
i twórca metody redukcji stresu opartej na uważności (MSBR), zdefiniował mindfulness jako "świadomość, która powstaje w wyniku celowego zwracania uwagi, w chwili obecnej i bez osądzania". Jest to praktyka, która ma na celu utrzymanie człowieka w teraźniejszości - w pełni zaangażowanego, nie martwiącego się
o przyszłość ani nie żałującego przeszłości. Kluczową rolę odgrywa często koncentracja na oddechu.
Praktyka uważności w znacznym stopniu ma pomóc naszym wychowankom zarówno w osiąganiu lepszych wyników w nauce, jak i w rozwiązywaniu osobistych trudności. Młodzież, która praktykuje uważność, ma być w mniejszym stopniu narażona na problemy wychowawcze, uważność pomaga bowiem wychowankom łatwiej uporać się z wieloma trudnościami i stresem, a w efekcie – ograniczyć niepożądane zachowania będące wynikiem przeżywania trudnych emocji.


POZYTYWNE EFEKTY MINDFULNESS
• Lepsza koncentracja i spokój uczniów
• Pozwala im lepiej skupiać uwagę
• Obniżenie poziomu stresu i ułatwienie radzenia sobie w sytuacjach stresowych
• Zmniejszenie niepokoju
• Bądź bardziej akceptujący
• Zmniejszenie intensywności silnych, złożonych emocji
• Poprawa wyników poznawczych
• Zwiększenie umiejętności społecznych
• Łatwiejsza nauka nowych umiejętności, a co za tym idzie - lepsze oceny.

Terapia czaszkowo – krzyżowa

Terapia czaszkowo - krzyżowa, inaczej zwana craniosacralną – to delikatna, nieinwazyjna terapia wywodząca się z osteopatii. Terapia polega na pracy z ciałem pacjenta, gdzie za pomocą subtelnego dotyku wyczuwa się napięcia
i nieprawidłowości w strukturach i ruchach tkanek, a także kości całego systemu czaszkowo-krzyżowego. System ten obejmuje kości czaszki, kość krzyżową, fluktuację płynu mózgowo-rdzeniowego, ruchomość ośrodkowego układu nerwowego
i wzajemne napięcia membranowe.
Terapia czaszkowo-krzyżowa wprowadza równowagę do autonomicznego układu nerwowego, co jest szczególne ważne dla osób, które cierpią na chroniczny stres, stany lękowe i nie potrafią wyjść z zamkniętego koła dysfunkcji spowodowanych zbyt silnymi emocjami i nieustającym stresem. Dzięki tej terapii dochodzi się do źródła choroby, wnikliwie analizując system nerwowy. Dlatego też terapia czaszkowo-krzyżowa jest doskonałym wsparciem psychoterapii, gdyż zwiększa się samoświadomość.