MOW JAWOREK STAWIA NA WYCHOWANKÓW – Podsumowanie projektu

6 grudnia w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyły się zajęcia animacyjno-aktywizacyjno-integracyjne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku,  z udziałem Starosty Węgrowskiego Ewy Besztak, Wicestarosty Marka Renika, przedstawicieli jednostek powiatowych i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Spotkanie prowadzili: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  im. Czesława Czapówa w Jaworku Pan Mariusz Dobijański i Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku Pani Elżbieta Trojanowska.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu: ”MOW Jaworek stawia na wychowanków” finansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego  i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Działania realizowane były z firmą Projekt Hub z Poznania.

Wartość projektu to kwota 821 455 zł  45 gr ( 739 064,45 zł to środki finansowe). Pozostała kwota to wkład własny niefinansowy.

Podczas mikołajkowych zajęć animacyjno-aktywizacyjno-integracyjnych wychowankowie MOW dzielili się z obecnymi na spotkaniu swoimi wspomnieniami dotyczącymi uczestnictwa w projekcie. Chłopcy często ze wzruszeniem opowiadali o doświadczeniach życiowych, jakie zdobyli biorąc udział w zajęciach, szkoleniach, wyjazdach, kursach i spotkaniach. Tego dnia zwiedzili też Węgrów, w tym wystawę w podziemiach Centrum Dialogu Kultur, po której oprowadził ich dyrektor CDK Marek Sobisz.

W spotkaniu udział wzięli: Kurator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Adam Skup, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, Dyrektor MOW w Jaworku Mariusz Dobijański, Kierownik WTZ w Jaworku Elżbieta Trojanowska, Dyrektor PCPR w Węgrowie Sylwia Domżała-Kurtiak, Dyrektor PUP w Węgrowie Anna Wieczorek, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Tadeusz Krupa a także pracownicy MOW i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Cel realizacji projektu został osiągnięty. Dokonano postępu w procesie aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej w sumie 70 wychowanków poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.  W celu realizacji zadania podpisano z trenerami 70 różnych umów i porozumień. Przeprowadzono 30 godzin szkoleń dla pracowników pedagogicznych MOW. Odbyły się 2 dwudniowe i 6 jednodniowych wyjazdów dla chłopców o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, animacyjno- aktywizacyjnym, zdrowotnym i integracyjnym. 6 podopiecznych uczestniczyło w  120 godzinnych stażach zawodowych realizowanych poza MOW i zarobiło pierwsze  w życiu własne pieniądze. 12 absolwentów złożyło oświadczenie o poszukiwaniu pracy, a niektórzy z nich podjęli zatrudnienie.  Łącznie w ramach projektu zrealizowano 2324 godziny różnych zajęć indywidualnych i grupowych realizowanych w formie stacjonarnej przez pracowników MOW oraz pracowników naszego Partnera firmę Projekt Hub z Poznania. Były to szkolenia, kursy (np. pizzermen, barista, cukiernik, mała retencja, naprawa sprzętu AGD, kurs carwingu); treningi ( np. TUS, trening ekonomiczny, prowadzenia negocjacji, asertywności, walki ze stresem); staże zawodowe i specjalistyczne zajęcia terapeutyczne
(terapia uzależnień, gimnastyka Mózgu Metodą Dennisona, silvoterapia, dendroterapia, ziołowy detoks).

Dodaj komentarz